Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - w naszych filmach i nagraniach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych, co zostanie uwzględnione w przyszłości,
 • - dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 25 stycznia 2018 r. nie są dostępne, nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów; jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Wasiluk.
 • E-mail: zpo@suchowola.net
 • Telefon: 857124100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli
 • Adres: ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola
 • E-mail: zpo@suchowola.net
 • Telefon: 857124100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli, ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola

1. Do budynku można wejść od strony ulicy Staszica oraz Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody, zaś dodadtkowo przy wejściu od ulicy Szkolnej znajduje się podjazd dla wózków.

2. Sekretariat oraz gabinet dyrektorski znajduje się na pierwszym piętrze budynku. 

3. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie.

5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Przydatne linki