Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Suchowoli, ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola, zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Manaches, z którym można kontaktować się za pośrednictwem:
 • e-mail: iod@suchowola.pl
 • Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Przedszkole Samorządowe w Suchowoli, 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1
 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych dzieci: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek dziecka - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

Wykonania przez Administrator zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim na podstawie:

 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane
  c) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich przetwarzania/żądania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też przekazywane innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonywania obowiązków umownych i prawnych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani:
 • prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania działalności dydaktyczno - wychowawczej przez Administratora w stosunku do Pani/Pana dziecka.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

…………………………………………………………………………………………………

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela/pracownika administracji, obsługi przez Przedszkole Samorządowe w Suchowoli, ul. Szkolna 1 16-150 Suchowola, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

…………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), które weszły w życie dnia 25 maja 2018 osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszego przedszkola proszeni są o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:

 • Inspektor Ochrony Danych Mariusz Manaches
 • e-mail: iod@suchowola.pl
 • Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Przedszkole Samorządowe w Suchowoli, ul Szkolna 1, 16-150 Suchowola

 

Przydatne linki