Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 administrator danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica – ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola na zasadzie art. 13 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informuje, iż

 • dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji nauki zdalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy z administratorem oraz po jej zakończeniu :
  1. przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego,
  2. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  3. do odwołania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO; przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W zakresie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne;
 • Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

…………………………………………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli, ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola, zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Manaches, z którym można kontaktować się za pośrednictwem:
 • e-mail: iod@suchowola.pl
 • Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1
 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

Wykonania przez Administrator zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prowadzenie księgi uczniów, ewidencji i rejestrów, rejestracji tematów zajęć i wyników nauczania itp.), w tym przede wszystkim na podstawie:

 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane
  c) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich przetwarzania/żądania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też przekazywane innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonywania obowiązków umownych i prawnych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani:
 • prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania działalności dydaktyczno - wychowawczej przez Administratora w stosunku do Pani/Pana dziecka.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

…………………………………………………………………………………………………

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela/pracownika administracji, obsługi przez Szkołę Podstawowa w Suchowoli, ul. Szkolna 1 16-150 Suchowola, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

…………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), które weszły w życie dnia 25 maja 2018 osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:

 

 • Inspektor Ochrony Danych Mariusz Manaches
 • e-mail: iod@suchowola.pl
 • Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, ul Szkolna 1, 16-150 Suchowola

 

Przydatne linki