ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA OD 01 WRZEŚNIA 2020 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA W SUCHOWOLI

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizacji kształcenia w naszej szkole.

Szanowni Państwo Rodzice i  Opiekunowie!

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli!

 

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020r.  Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ,  jako Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam odpowiednie procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://suchowola.net/)  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostaną one również umieszczone w nowym e-dzienniku Librus w odpowiedniej zakładce.

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

 

ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA OD 01 WRZEŚNIA 2020r.

W SZKOLE PODSTWOWEJ im. ST. STASZICA W SUCHOWOLI

     

  Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej i skutecznej formy kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym (kontakt telefoniczny, mailowy, itp.)
 2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń ZDROWY, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza wyznaczonym obszarem na korytarzu wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 10. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 11. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 12. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 13. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 14. Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 16. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje uzasadniona potrzeba.
 17. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura równa lub wyższa 38OC, kaszel, itp.) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, wyznaczony pracownik szkoły powiadamia rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Dziecko zostanie umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 18. Na terenie szkoły obowiązują uczniów/ nauczycieli/ innych pracowników szkoły ogóle zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, a w tym obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką jedno lub wielorazową, przyłbicą (do odwołania).
 19. Wszystkich uczniów obowiązuje częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły i w innych wskazanych miejscach na terenie szkoły.
 20. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 21. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 22. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Odbieranie dziecka ze szkoły.  Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur przy głównych drzwiach i oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.

 

 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 2. Uczeń klasy IV – VIII  po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.                                                                                                         

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Suchowoli.

Przydatne linki