SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Pamiętajcie Państwo, że teraz razem jesteśmy odpowiedzialni za edukację naszych uczniów. Prosimy o współpracę i zaangażowanie!

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez ustalone z wychowawcami/nauczycielami formy komunikacji zdalnej i inne platformy edukacyjne, np. eduelo, googleclass, e-podręczniki.pl. Każdy uczeń będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

Ich aktywność i zaangażowanie w lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. 

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są  drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na maila ucznia/rodzica wychowawca przekaże poniższe dokumenty:

  • wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej, tj. aneks do PZO w związku ze zdalną nauką;
  • informacja o planie zajęć i zakresie treści nauczania w poszczególnych oddziałach (email klasowy, e-dziennik).

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia.

Kontakt z pedagogiem:

tel. 85 7124 100 

e-mail: jagniesia@gazeta.pl

 

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

 

Kontakt z informatykiem:

tel. 85 7124 100 

e-mail: lgsuchowola@gmail.com

 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel.85 7124 100)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - świetlica, szkolne boiska, sala gimnastyczna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zpo@suchowola.net

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzatą Wasiluk: 85 7124 100

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

 

Przydatne linki